47 هزار و 180 نفر روز اقامت در ستاد فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

47 هزار و 180 نفر روز اقامت در ستاد فرهنگیان چهارمحال و بختیاری
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از پذیرش 47 هزار و 180 نفر روز اقامت در پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان این استان خبر داد.

47 هزار و 180 نفر روز اقامت در ستاد فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، از پذیرش 47 هزار و 180 نفر روز اقامت در پایگاه های ستاد اسکان فرهنگیان این استان خبر داد.
47 هزار و 180 نفر روز اقامت در ستاد فرهنگیان چهارمحال و بختیاری

گوشی

فستیوال فیلم

Related Posts