25 مجروح در تصادف جاده قم – نیزار + تصاویر

25 مجروح در تصادف جاده قم – نیزار + تصاویر
به دنبال 2 تصادف همزمان دردو مکان نزدیک به هم درجاده قم _نیزار(جاده قدیم اصفهان)مقابل امامزاده عبدالله 25 تن مجروح شدند.

25 مجروح در تصادف جاده قم – نیزار + تصاویر

به دنبال 2 تصادف همزمان دردو مکان نزدیک به هم درجاده قم _نیزار(جاده قدیم اصفهان)مقابل امامزاده عبدالله 25 تن مجروح شدند.
25 مجروح در تصادف جاده قم – نیزار + تصاویر

فروش بک لینک

Related Posts