کسی که می گوید “گفتمان به جای موشک” نا آگاه یا خائن است

کسی که می گوید “گفتمان به جای موشک” نا آگاه یا خائن است
رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری اگر کسی بگوید که “امروز روز گفتمان است نه موشک” ناآگاه یا خائن است

کسی که می گوید “گفتمان به جای موشک” نا آگاه یا خائن است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: به تعبیر مقام معظم رهبری اگر کسی بگوید که “امروز روز گفتمان است نه موشک” ناآگاه یا خائن است
کسی که می گوید “گفتمان به جای موشک” نا آگاه یا خائن است

خرید بک لینک

Related Posts