۲ میلیارد دلار پول ایران در جیب ترکها

۲ میلیارد دلار پول ایران در جیب ترکها
وزیر نفت با اشاره به محکومیت ایران در دومین داوری گازی از کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: مذاکرات برای نحوه پرداخت تخفیف گازی به ترکها در حال انجام است.

۲ میلیارد دلار پول ایران در جیب ترکها

وزیر نفت با اشاره به محکومیت ایران در دومین داوری گازی از کاهش ۱۲ تا ۱۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه خبر داد و گفت: مذاکرات برای نحوه پرداخت تخفیف گازی به ترکها در حال انجام است.
۲ میلیارد دلار پول ایران در جیب ترکها

دانلود تلگرام

Related Posts