۱۰۸ شهید و مجروح در حادثه تروریستی حله

۱۰۸ شهید و مجروح در حادثه تروریستی حله
سفیر ایران در عراق در مورد حادثه تروریستی در نزدیکی بغداد توضیحاتی ارائه و تاکید کرد به طور تعداد شهدای ایرانی به طور قطعی هنوز مشخص نیست.

۱۰۸ شهید و مجروح در حادثه تروریستی حله

سفیر ایران در عراق در مورد حادثه تروریستی در نزدیکی بغداد توضیحاتی ارائه و تاکید کرد به طور تعداد شهدای ایرانی به طور قطعی هنوز مشخص نیست.
۱۰۸ شهید و مجروح در حادثه تروریستی حله

Related Posts