کمک ۳۳۰ هزاردلاری فائو به قزل‌آلای ایران

کمک ۳۳۰ هزاردلاری فائو به قزل‌آلای ایران
معاون وزیرجهاد کشاورزی از کمک ۳۳۰ هزار دلاری فائو در طرح پرورش قزل آلای ایران خبر داد و گفت: امسال حدود ۲ تن خاویار تولید و بیش از یک تن صادر می‌شود.

کمک ۳۳۰ هزاردلاری فائو به قزل‌آلای ایران

معاون وزیرجهاد کشاورزی از کمک ۳۳۰ هزار دلاری فائو در طرح پرورش قزل آلای ایران خبر داد و گفت: امسال حدود ۲ تن خاویار تولید و بیش از یک تن صادر می‌شود.
کمک ۳۳۰ هزاردلاری فائو به قزل‌آلای ایران

نصب بیتالک

Related Posts