کشف بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق

کشف بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق
بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای خلیج فارس محدوده مرزی استان بوشهر کشف شد

کشف بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق

بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق در آبهای خلیج فارس محدوده مرزی استان بوشهر کشف شد
کشف بیش از 22 میلیارد ریال کالای قاچاق

Related Posts