کاهش 70درصدی تلفات انسانی در جاده های استان

کاهش 70درصدی تلفات انسانی در جاده های استان
تلفات انسانی در جاده های استان قزوین از ابتدای سال جدید 70 درصد کاهش داشته است.

کاهش 70درصدی تلفات انسانی در جاده های استان

تلفات انسانی در جاده های استان قزوین از ابتدای سال جدید 70 درصد کاهش داشته است.
کاهش 70درصدی تلفات انسانی در جاده های استان

اخبار دنیای دیجیتال

خبرگذاری خوزستان

Related Posts