کاهش نرخ سود بانکی مولد رونق بازار

کاهش نرخ سود بانکی مولد رونق بازار
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی اگر در تعامل با تورم باشد باعث می شود تا عرضه کالا و محصولات صورت گیرد و تاثیرات مثبتی را در بازار ایجاد کند.

کاهش نرخ سود بانکی مولد رونق بازار

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی اگر در تعامل با تورم باشد باعث می شود تا عرضه کالا و محصولات صورت گیرد و تاثیرات مثبتی را در بازار ایجاد کند.
کاهش نرخ سود بانکی مولد رونق بازار

مرجع سلامتی

باران فیلم

Related Posts