چه میزان قفسه بایگانی از کشور صادر شده است؟

چه میزان قفسه بایگانی از کشور صادر شده است؟
طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 670 تن قفسه بایگانی از کشور صادر شده است.

چه میزان قفسه بایگانی از کشور صادر شده است؟

طبق آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 670 تن قفسه بایگانی از کشور صادر شده است.
چه میزان قفسه بایگانی از کشور صادر شده است؟

Related Posts