چرا تولید سیگار در کشور متوقف نمی شود؟/ با دست خودمان جوانان را سرطانی نکنیم

چرا تولید سیگار در کشور متوقف نمی شود؟/ با دست خودمان جوانان را سرطانی نکنیم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه مصرف سیگار از لحاظ علمی، شرعی و پزشکی سرطان زا شناخته شده است اما تولید آن در کشور همچنان ادامه دارد.

چرا تولید سیگار در کشور متوقف نمی شود؟/ با دست خودمان جوانان را سرطانی نکنیم

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه مصرف سیگار از لحاظ علمی، شرعی و پزشکی سرطان زا شناخته شده است اما تولید آن در کشور همچنان ادامه دارد.
چرا تولید سیگار در کشور متوقف نمی شود؟/ با دست خودمان جوانان را سرطانی نکنیم

Related Posts