پیوند تروریسم با رژیم صهیونیستی ناگسستنی است

پیوند تروریسم با رژیم صهیونیستی ناگسستنی است
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: استمرار موجودیت رژیم صهیونیستی و امنیت این رژیم با تروریسم گره خورده است.

پیوند تروریسم با رژیم صهیونیستی ناگسستنی است

یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: استمرار موجودیت رژیم صهیونیستی و امنیت این رژیم با تروریسم گره خورده است.
پیوند تروریسم با رژیم صهیونیستی ناگسستنی است

سایت استخدامی

استخدام ایران

Related Posts