پیش بینی۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان

پیش بینی۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان
پیش بینی می‌شود ۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان تولید شود.

پیش بینی۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان

پیش بینی می‌شود ۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان تولید شود.
پیش بینی۲۲ هزار تن دانه روغنی کلزا در استان گلستان

مد روز

میهن دانلود

Related Posts