پیشنهاد 70 میلیون یورویی آبی پوشان به خامس رودریگز

پیشنهاد 70 میلیون یورویی آبی پوشان به خامس رودریگز
باشگاه چلسی در نظر دارد با ارائه پیشنهادی به ارزش 70 میلیون یورو، خامس رودریگز را به شهر لندن بیاورد.

پیشنهاد 70 میلیون یورویی آبی پوشان به خامس رودریگز

باشگاه چلسی در نظر دارد با ارائه پیشنهادی به ارزش 70 میلیون یورو، خامس رودریگز را به شهر لندن بیاورد.
پیشنهاد 70 میلیون یورویی آبی پوشان به خامس رودریگز

دانلود سرا

Related Posts