پرواز تجاری از آمریکا به کوبا پس از 50 سال

پرواز تجاری از آمریکا به کوبا پس از 50 سال
نخستین پروازتجاری برنامه ریزی شده روز دوشنبه پس از حدود نیم قرن و با گذشت سه روز از درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، میامی آمریکا را به مقصد هاوانا پایتخت این کشور آمریکای جنوبی ترک کرد.

پرواز تجاری از آمریکا به کوبا پس از 50 سال

نخستین پروازتجاری برنامه ریزی شده روز دوشنبه پس از حدود نیم قرن و با گذشت سه روز از درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا، میامی آمریکا را به مقصد هاوانا پایتخت این کشور آمریکای جنوبی ترک کرد.
پرواز تجاری از آمریکا به کوبا پس از 50 سال

Related Posts