پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت هستند

پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت هستند
رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج دریای خروشان اخلاص و پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت است.

پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت هستند

رییس سازمان بسیج مستضعفین گفت: بسیج دریای خروشان اخلاص و پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت است.
پایگاه‌های بسیج، میدان‌های بزرگ خلاقیت هستند

Related Posts