وعده سر خرمن به 1200 روستایی/ چه کسی پاسخ دزدان دریایی سومالی را خواهد داد؟ / شهدایی که آرام پرگرفتند و آسمانی شدند/ قبوض برق فیوض مشترکان را پراند

وعده سر خرمن به 1200 روستایی/ چه کسی پاسخ دزدان دریایی سومالی را خواهد داد؟ / شهدایی که آرام پرگرفتند و آسمانی شدند/ قبوض برق فیوض مشترکان را پراند
«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: مدیر فاسد شبکه جم از زبان مدیر دوبلاژ این شبکه؛ کم لطفی سازمان مدیریت به تنها اثر جهانی گلستان؛ را بشنوند.

وعده سر خرمن به 1200 روستایی/ چه کسی پاسخ دزدان دریایی سومالی را خواهد داد؟ / شهدایی که آرام پرگرفتند و آسمانی شدند/ قبوض برق فیوض مشترکان را پراند

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: مدیر فاسد شبکه جم از زبان مدیر دوبلاژ این شبکه؛ کم لطفی سازمان مدیریت به تنها اثر جهانی گلستان؛ را بشنوند.
وعده سر خرمن به 1200 روستایی/ چه کسی پاسخ دزدان دریایی سومالی را خواهد داد؟ / شهدایی که آرام پرگرفتند و آسمانی شدند/ قبوض برق فیوض مشترکان را پراند

Related Posts