ورود بیش از چهار و نیم میلیون گردشگر نوروزی به خراسان رضوی

ورود بیش از چهار و نیم میلیون گردشگر نوروزی به خراسان رضوی
بیش از 4 میلیون و 600 هزار مسافر تا پایان سومین روز بهار وارد خراسان رضوی شدند.

ورود بیش از چهار و نیم میلیون گردشگر نوروزی به خراسان رضوی

بیش از 4 میلیون و 600 هزار مسافر تا پایان سومین روز بهار وارد خراسان رضوی شدند.
ورود بیش از چهار و نیم میلیون گردشگر نوروزی به خراسان رضوی

سایت خبری زندگی

خرم خبر

Related Posts