واردات لامپ مادون قرمز از ایتالیا و آلمان

واردات لامپ مادون قرمز از ایتالیا و آلمان
بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، حدود 3 تن لامپ مادون قرمز به ارزش ریالی 4,314,453,682 وارد کشور شده است.

واردات لامپ مادون قرمز از ایتالیا و آلمان

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، حدود 3 تن لامپ مادون قرمز به ارزش ریالی 4,314,453,682 وارد کشور شده است.
واردات لامپ مادون قرمز از ایتالیا و آلمان

Related Posts