واردات دانه کتان از کانادا !

واردات دانه کتان از کانادا !
بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از3 هزارو 880 تن دانه کتان به ارزش ریالی 117,889,764,089 وارد کشور شده است.

واردات دانه کتان از کانادا !

بر اساس آمار گمرک در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری، بیش از3 هزارو 880 تن دانه کتان به ارزش ریالی 117,889,764,089 وارد کشور شده است.
واردات دانه کتان از کانادا !

Related Posts