هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس

هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر که هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس است، گفت:محور سوال از وزیر کشور ضرورت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز است.

هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر که هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس است، گفت:محور سوال از وزیر کشور ضرورت تعیین تکلیف سهامداران پدیده شاندیز است.
هفته آینده سوال از سه وزیر در دستورکار مجلس

oxin channel

Related Posts