هدف قرار دادن قایق های نظامی مزدوران سعودی به دست نیروهای یمنی

هدف قرار دادن قایق های نظامی مزدوران سعودی به دست نیروهای یمنی
نیروهای یمنی قایق های نظامی متجاوزان سعودی را هدف قرار دادند.

هدف قرار دادن قایق های نظامی مزدوران سعودی به دست نیروهای یمنی

نیروهای یمنی قایق های نظامی متجاوزان سعودی را هدف قرار دادند.
هدف قرار دادن قایق های نظامی مزدوران سعودی به دست نیروهای یمنی

Related Posts