نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است
ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای تاکید کرد: جبهه کفر و الحاد و نظام سلطه و صهیونیسم اکنون همه گزینه‌های تهدیدگر در عرصه کارزار با ملت ایران را ناتوان یافته‌اند.

نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای تاکید کرد: جبهه کفر و الحاد و نظام سلطه و صهیونیسم اکنون همه گزینه‌های تهدیدگر در عرصه کارزار با ملت ایران را ناتوان یافته‌اند.
نظام سلطه و صهیونیسم همه گزینه‌های تهدید ملت ایران را ناتوان یافته است

استخدام

عرفان دینی

Related Posts