مرحوم شایانفر جوانی خود را وقف فداکاری برای انقلاب کرد

مرحوم شایانفر جوانی خود را وقف فداکاری برای انقلاب کرد
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرحوم شایانفر جوانی خود را بی سر و صدا وقف فداکاری‌های زیادی در عرصه انقلاب کرد.

مرحوم شایانفر جوانی خود را وقف فداکاری برای انقلاب کرد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: مرحوم شایانفر جوانی خود را بی سر و صدا وقف فداکاری‌های زیادی در عرصه انقلاب کرد.
مرحوم شایانفر جوانی خود را وقف فداکاری برای انقلاب کرد

Related Posts