مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر

مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر
مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش های موسسه کیهان ظهر امروز پنچشنبه با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی در مسجد فخرالدوله تهران برگزار شد.

مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر

مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر مدیر دفتر پژوهش های موسسه کیهان ظهر امروز پنچشنبه با حضور شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی در مسجد فخرالدوله تهران برگزار شد.
مراسم ختم مرحوم حسن شایانفر

Related Posts