مراسم ترحیم پدر پورمحمدی، مدیر شبکه سوم سیما برگزار شد

مراسم ترحیم پدر پورمحمدی، مدیر شبکه سوم سیما برگزار شد
مراسم ترحیم پدر علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما با حضور مقامات عالی رتبه کشوری برگزار شد.

مراسم ترحیم پدر پورمحمدی، مدیر شبکه سوم سیما برگزار شد

مراسم ترحیم پدر علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه سوم سیما با حضور مقامات عالی رتبه کشوری برگزار شد.
مراسم ترحیم پدر پورمحمدی، مدیر شبکه سوم سیما برگزار شد

Related Posts