فرهنگ وقف در جامعه ترویج داده شود

فرهنگ وقف در جامعه ترویج داده شود
امام جمعه شهرستان لردگان گفت: فرهنگ وقف در جامعه باید ترویج داده شود.

فرهنگ وقف در جامعه ترویج داده شود

امام جمعه شهرستان لردگان گفت: فرهنگ وقف در جامعه باید ترویج داده شود.
فرهنگ وقف در جامعه ترویج داده شود

Related Posts