عکس آشتی دو بازیکن پیکان که وسط زمین درگیر شدند

عکس آشتی دو بازیکن پیکان که وسط زمین درگیر شدند
گادوین منشا و امیرحسین صادقی که روز گذشته در جریان بازی با یکدیگر درگیر شده بودند، در تمرین پیکان آشتی کردند.

عکس آشتی دو بازیکن پیکان که وسط زمین درگیر شدند

گادوین منشا و امیرحسین صادقی که روز گذشته در جریان بازی با یکدیگر درگیر شده بودند، در تمرین پیکان آشتی کردند.
عکس آشتی دو بازیکن پیکان که وسط زمین درگیر شدند

Related Posts