طرح سيگنال رسانی زمينی در مرز بين المللی مهران

طرح سيگنال رسانی زمينی در مرز بين المللی مهران
با حضور دكتر دارابی معاون امور استان ها بهره برداری از چند طرح حوزه فنی صدا و سيمای مركز ايلام در پايانه مرزی مهران به بهره برداری رسيد.

طرح سيگنال رسانی زمينی در مرز بين المللی مهران

با حضور دكتر دارابی معاون امور استان ها بهره برداری از چند طرح حوزه فنی صدا و سيمای مركز ايلام در پايانه مرزی مهران به بهره برداری رسيد.
طرح سيگنال رسانی زمينی در مرز بين المللی مهران

Related Posts