شکوری: خاطره شیرین سال 94 ، موفقیت در آزمون دکتری بود

شکوری: خاطره شیرین سال 94 ، موفقیت در آزمون دکتری بود
مدافع تیم فوتبال سایپا تهران گفت: موفقیت در آزمون دکتری رشته تربیت بدنی یکی از بهترین خاطرات زندگی من را در سال 1394 رقم زد.

شکوری: خاطره شیرین سال 94 ، موفقیت در آزمون دکتری بود

مدافع تیم فوتبال سایپا تهران گفت: موفقیت در آزمون دکتری رشته تربیت بدنی یکی از بهترین خاطرات زندگی من را در سال 1394 رقم زد.
شکوری: خاطره شیرین سال 94 ، موفقیت در آزمون دکتری بود

مرکز فیلم

ابزار رسانه

Related Posts