شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه بخش کشاورزی

شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه بخش کشاورزی
رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفت:شرکت های دانش بنیان بازوی کمکی برای توسعه تکنولوژی و فناوری در بخش کشاورزی هستند.

شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه بخش کشاورزی

رئیس سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی گفت:شرکت های دانش بنیان بازوی کمکی برای توسعه تکنولوژی و فناوری در بخش کشاورزی هستند.
شرکت های دانش بنیان بازوی توسعه بخش کشاورزی

Related Posts