سیستمATC ناقص و دارای خطای بسیار بود

سیستمATC ناقص و دارای خطای بسیار بود
کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی معتقدند در حادثه برخورد دوقطار در ایستگاه هفت خوان، اجرای ناقص سیستم کنترل اتوماتیک قطار نقش موثری داشته و خطای انسانی مزید بر علت شده است.

سیستمATC ناقص و دارای خطای بسیار بود

کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی معتقدند در حادثه برخورد دوقطار در ایستگاه هفت خوان، اجرای ناقص سیستم کنترل اتوماتیک قطار نقش موثری داشته و خطای انسانی مزید بر علت شده است.
سیستمATC ناقص و دارای خطای بسیار بود

Related Posts