سلطانی‌فر:بافساد در ورزش مبارزه می‌کنم/جام جهانی و المپیک در اولویت است

سلطانی‌فر:بافساد در ورزش مبارزه می‌کنم/جام جهانی و المپیک در اولویت است
هدف من مبارزه با فساد در ورزش است؛ نمی‌گویم فساد در ورزش بیشتر از سایر حوزه‌هاست، اما باید آن را از ناپاکی‌ها بزداییم. موضوع بعدی مدیریت منابع مالی است؛ ما پروژه‌های نیمه کاری زیادی داریم؛ حدود 68 ورزشگاه 5 تا 15 هزار نفره داریم که 3 هزار میلیارد نیاز داریم.

سلطانی‌فر:بافساد در ورزش مبارزه می‌کنم/جام جهانی و المپیک در اولویت است

هدف من مبارزه با فساد در ورزش است؛ نمی‌گویم فساد در ورزش بیشتر از سایر حوزه‌هاست، اما باید آن را از ناپاکی‌ها بزداییم. موضوع بعدی مدیریت منابع مالی است؛ ما پروژه‌های نیمه کاری زیادی داریم؛ حدود 68 ورزشگاه 5 تا 15 هزار نفره داریم که 3 هزار میلیارد نیاز داریم.
سلطانی‌فر:بافساد در ورزش مبارزه می‌کنم/جام جهانی و المپیک در اولویت است

دانلود مستقیم تانگو جدید

Related Posts