سرما میوه و سبزی را گران کرد

سرما میوه و سبزی را گران کرد
رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش قیمت انواع میوه در بازار خبر داد.

سرما میوه و سبزی را گران کرد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از افزایش قیمت انواع میوه در بازار خبر داد.
سرما میوه و سبزی را گران کرد

Related Posts