زنگنه: ایران تولید نفت را کاهش نمی‌دهد

زنگنه: ایران تولید نفت را کاهش نمی‌دهد
وزیر نفت ایران در وین و در حاشیه اجلاس اوپک به خبرنگاران گفت: ایران تولید نفت خود را کاهش نمی‌دهد.

زنگنه: ایران تولید نفت را کاهش نمی‌دهد

وزیر نفت ایران در وین و در حاشیه اجلاس اوپک به خبرنگاران گفت: ایران تولید نفت خود را کاهش نمی‌دهد.
زنگنه: ایران تولید نفت را کاهش نمی‌دهد

Related Posts