روحانی:جوانان شعار مامی‌توانیم را عملی ساختند

روحانی:جوانان شعار مامی‌توانیم را عملی ساختند
جوانان توانمند ایرانی شعار «ما می توانیم» را در همه عرصه ها عملی ساخته اند و این باعث افتخار هر ایرانی است.

روحانی:جوانان شعار مامی‌توانیم را عملی ساختند

جوانان توانمند ایرانی شعار «ما می توانیم» را در همه عرصه ها عملی ساخته اند و این باعث افتخار هر ایرانی است.
روحانی:جوانان شعار مامی‌توانیم را عملی ساختند

بازی آزاد

گیم پلی استیشن

Related Posts