روابط بانکی ایران و افغانستان منوط به برداشتن گام‌های عملی است

روابط بانکی ایران و افغانستان منوط به برداشتن گام‌های عملی است
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری با یکدیگر همکاری دارند و توسعه روابط بانکی امری ضروری برای دو کشور به نظر می‌رسد.

روابط بانکی ایران و افغانستان منوط به برداشتن گام‌های عملی است

سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت: ایران و افغانستان در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری با یکدیگر همکاری دارند و توسعه روابط بانکی امری ضروری برای دو کشور به نظر می‌رسد.
روابط بانکی ایران و افغانستان منوط به برداشتن گام‌های عملی است

Related Posts