ربیعی: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود

ربیعی: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از سخنرانان «همایش ملی اطلاعات و مردم» بود که در ابتدای سخنان خود از چگونگی تشکیل اطلاعات مردمی و شهدای آن یاد کرد و گفت: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود.

ربیعی: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از سخنرانان «همایش ملی اطلاعات و مردم» بود که در ابتدای سخنان خود از چگونگی تشکیل اطلاعات مردمی و شهدای آن یاد کرد و گفت: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود.
ربیعی: در آن سالها هیچ نداشتیم ولی دلمان شادتر بود

نصب بیتالک

Related Posts