دو مصدوم در آتش سوزی کامیون حامل تانکر سوخت

دو مصدوم در آتش سوزی کامیون حامل تانکر سوخت
آتش گرفتن کامیون حامل تانکر سوخت در شهرستان میانه دو مصدوم برجای گذاشت.

دو مصدوم در آتش سوزی کامیون حامل تانکر سوخت

آتش گرفتن کامیون حامل تانکر سوخت در شهرستان میانه دو مصدوم برجای گذاشت.
دو مصدوم در آتش سوزی کامیون حامل تانکر سوخت

Related Posts