دو سانحه رانندگی و دو مصدوم در بارندگی روز گذشته

دو سانحه رانندگی و دو مصدوم در بارندگی روز گذشته
در اثر بارش باران و لغزندگی خیابان، دو سانحه رانندگی رخ داد و دو نفر مجروح شدند.

دو سانحه رانندگی و دو مصدوم در بارندگی روز گذشته

در اثر بارش باران و لغزندگی خیابان، دو سانحه رانندگی رخ داد و دو نفر مجروح شدند.
دو سانحه رانندگی و دو مصدوم در بارندگی روز گذشته

نصب تلگرام فارسی

Related Posts