دنیای درونی، نویسنده را به سمت سوژه سوق می‌دهد

دنیای درونی، نویسنده را به سمت سوژه سوق می‌دهد
در ظاهر به نظر می‌رسد نویسنده برای انتخاب سوژه‌ها مختار است؛ ولی این دنیای تحمیل شده اوست که او را به این سمت سوق می‌دهد.

دنیای درونی، نویسنده را به سمت سوژه سوق می‌دهد

در ظاهر به نظر می‌رسد نویسنده برای انتخاب سوژه‌ها مختار است؛ ولی این دنیای تحمیل شده اوست که او را به این سمت سوق می‌دهد.
دنیای درونی، نویسنده را به سمت سوژه سوق می‌دهد

Related Posts