دستگیری 5 نفر در ارتباط با پرونده شهرداری بناب

دستگیری 5 نفر در ارتباط با پرونده شهرداری بناب
در ادامه دستگیری‌های پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب پنج نفر از شهروندان بنابی نیز در این ارتباط دستگیر و بازداشت شدند.

دستگیری 5 نفر در ارتباط با پرونده شهرداری بناب

در ادامه دستگیری‌های پرونده شورای اسلامی شهر و شهرداری بناب پنج نفر از شهروندان بنابی نیز در این ارتباط دستگیر و بازداشت شدند.
دستگیری 5 نفر در ارتباط با پرونده شهرداری بناب

Related Posts