دروازه‌های کشور به روی واردات میوه باز بود

دروازه‌های کشور به روی واردات میوه باز بود
معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سیاست صادرات پرتقال و نارنگی در ازای واردات برای حمایت ازتولید است، گفت: بعد از اتمام زمان تعیین شده برای واردات این محصولات، به هیچ کس اجازه واردات نمی‌دهیم.

دروازه‌های کشور به روی واردات میوه باز بود

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه سیاست صادرات پرتقال و نارنگی در ازای واردات برای حمایت ازتولید است، گفت: بعد از اتمام زمان تعیین شده برای واردات این محصولات، به هیچ کس اجازه واردات نمی‌دهیم.
دروازه‌های کشور به روی واردات میوه باز بود

Related Posts