درآمد 3 تا 7 میلیونی متکدیان در چهارراه‌های پایتخت

درآمد 3 تا 7 میلیونی متکدیان در چهارراه‌های پایتخت
رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت:متکدیان در شهر تهران روزانه بیش از3میلیون و در برخی از چهارراه ها تا 7 میلیون نیز درآمد دارند.

درآمد 3 تا 7 میلیونی متکدیان در چهارراه‌های پایتخت

رئیس سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت:متکدیان در شهر تهران روزانه بیش از3میلیون و در برخی از چهارراه ها تا 7 میلیون نیز درآمد دارند.
درآمد 3 تا 7 میلیونی متکدیان در چهارراه‌های پایتخت

موسیقی روز

ترانه

Related Posts