خودزنی شرکت‌های بیمه در بازار بیمار بیمه درمان

خودزنی شرکت‌های بیمه در بازار بیمار بیمه درمان
هرچند برخی بر این گمان هستند که شرکت های بیمه ای پوشش هزینه های خدمات درمانی مکمل را به بیمه گذاران خود نمی دهند، هرچند مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نقض عهد بیمه ها در پرداخت به موقع هزینه های درمانی گلایه دارند، اما خودزنی برخی شرکت های بیمه ای در بازار بیمه بیمه درمان زنگ خطری جدی است. راستی راز این رقابت جنون آمیز در پوشش بی حساب و کتاب و نرخ شکنی آشکار و نهان برای پوشش بیمه تکمیل درمان از کجا نشات می گیرد و سکاندار صنعت بیمه های بازرگانی برای پایان دادن به این خودکشی چه تدبیری در سر دارد؟

خودزنی شرکت‌های بیمه در بازار بیمار بیمه درمان

هرچند برخی بر این گمان هستند که شرکت های بیمه ای پوشش هزینه های خدمات درمانی مکمل را به بیمه گذاران خود نمی دهند، هرچند مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نقض عهد بیمه ها در پرداخت به موقع هزینه های درمانی گلایه دارند، اما خودزنی برخی شرکت های بیمه ای در بازار بیمه بیمه درمان زنگ خطری جدی است. راستی راز این رقابت جنون آمیز در پوشش بی حساب و کتاب و نرخ شکنی آشکار و نهان برای پوشش بیمه تکمیل درمان از کجا نشات می گیرد و سکاندار صنعت بیمه های بازرگانی برای پایان دادن به این خودکشی چه تدبیری در سر دارد؟
خودزنی شرکت‌های بیمه در بازار بیمار بیمه درمان

تلگرام نارنجی

Related Posts