خبر خوش یک بانکی به سهامدارانش/افزایش حدود140 درصدی سودآوری

خبر خوش یک بانکی به سهامدارانش/افزایش حدود140 درصدی سودآوری
در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه و نیز اولین پیش بینی شرکت ها برای سال مالی بعد خودشان پرداخته ایم.

خبر خوش یک بانکی به سهامدارانش/افزایش حدود140 درصدی سودآوری

در این گزارش به ارائه آخرین اطلاعیه های سامانه اطلاع رسانی ناشران بورسی که شامل عملکرد 6 ماهه شرکت ها به همراه پیش بینی سود هر سهم هر شرکت براساس عملکرد 6ماهه و نیز اولین پیش بینی شرکت ها برای سال مالی بعد خودشان پرداخته ایم.
خبر خوش یک بانکی به سهامدارانش/افزایش حدود140 درصدی سودآوری

Related Posts