حرکت جوانمردانه بانوی شطرنج ایران

حرکت جوانمردانه بانوی شطرنج ایران
تساوی خادم الشریعه در دور هشتم مسابقات در حالی رقم خورد که او ارزش های انسانی را بر پیروزی ترجیح داد.

حرکت جوانمردانه بانوی شطرنج ایران

تساوی خادم الشریعه در دور هشتم مسابقات در حالی رقم خورد که او ارزش های انسانی را بر پیروزی ترجیح داد.
حرکت جوانمردانه بانوی شطرنج ایران

Related Posts