حال و هوای ستادهای انتخاباتی کلینتون و ترامپ

حال و هوای ستادهای انتخاباتی کلینتون و ترامپ
در ستادهای انتخاباتی هیلاری کلینتون موجی از ناراحتی و ناامیدی قابل مشاهده است و برعکس در ستادهای ترامپ فضای خنده و شادی حکم فرماست.

حال و هوای ستادهای انتخاباتی کلینتون و ترامپ

در ستادهای انتخاباتی هیلاری کلینتون موجی از ناراحتی و ناامیدی قابل مشاهده است و برعکس در ستادهای ترامپ فضای خنده و شادی حکم فرماست.
حال و هوای ستادهای انتخاباتی کلینتون و ترامپ

نصب تلگرام فارسی

Related Posts