جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه حمیمیم فرود آمدند

جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه حمیمیم فرود آمدند
جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه هوایی حمیمیم در ساحل سوریه فرود آمدند.

جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه حمیمیم فرود آمدند

جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه هوایی حمیمیم در ساحل سوریه فرود آمدند.
جنگنده‌های ناو هواپیمابر روسی در پایگاه حمیمیم فرود آمدند

Related Posts