جاده 59 بعد از 83 سال خاطرات تلخ و شیرین

جاده 59 بعد از 83 سال خاطرات تلخ و شیرین
در اواخر دوره قاجار بود که تنها یک مسیر خاکی و مالرو راه دسترسی به روستاهای کرج و چالوس را به هم وصل می‌کرد ، اما هیچ وقت نمی ‌توانست عبور و مرور را راحت سازد.

جاده 59 بعد از 83 سال خاطرات تلخ و شیرین

در اواخر دوره قاجار بود که تنها یک مسیر خاکی و مالرو راه دسترسی به روستاهای کرج و چالوس را به هم وصل می‌کرد ، اما هیچ وقت نمی ‌توانست عبور و مرور را راحت سازد.
جاده 59 بعد از 83 سال خاطرات تلخ و شیرین

Related Posts